ÁSzF

Általános Szerződési FeltételekFelhasználási feltételekAdatvédelemi nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Wekker Anita (székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 30/A, adószáma:66850586-1-43, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-80878342) mint az anitawekker.eu honlap üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) és az anitawekker.eu által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A weboldalnak otthont adó tárhely üzemeltetője a 3 in 1 Hosting Bt.. A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Telefon: +36/24/886-491
WEB: https://megacp.com/contactinfo.php
 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az anitawekker.eu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus könyvesbolton keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
Az anitawekker.eu-n történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. Az anitawekker.eu-n történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az anitawekker.eu szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt, illetve az abban foglalt adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat:

E-mail: kapcsolat@anitawekker.eu

2. Megrendelés

2.1. Az oldalon található Könyv menüpont/gomb alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a megrendelésre.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati e-mail címen van lehetőség.

2.3. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha az Ügyfélnek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

2.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, ezt külön fel van tüntetve a termék ára mellett.

2.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

2.6. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, a megrendelés nem jön létre.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.7. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.8. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja postai úton, vagy saját szállítóeszközzel, vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A házhozszállítás díja a csomag méretétől, súlyától és a szállítás módjától változhat. A megrendelések esetén a szállítási díjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.2. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.

3.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.

3.4. A megrendelt terméket az Ügyfél személyesen is átveheti Szolgáltató székhelyén, a +36/30/755-0179-es számon történt előzetes egyeztetés után az alábbi címen: 1119 Budapest, Fehérvári út 147.

4. Elállás joga, módja, következményei

4.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató átvevő pontjának címére (3.4.). A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. A termék kiszállításának díját Szolgáltató nem téríti meg. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

4.2. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

4.3. Elektronikus könyv (e-book) megrendelése esetén nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom megrendelése történik. Így ebben az esetben a hozzáférés és elérhetőség közlését követően elállásra már nincs lehetőség.

5. Egyebek

5.1. Az anitawekker.eu weblap információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

5.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

5.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul adatainak a szerződés teljesítése során harmadik fél részére történő átadásához. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

5.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

5.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket peren kívüli tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben peren kívül nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

5.6. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki.

Budapest, 2015. március

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Felhasználási feltételek Wekker Anita (a továbbiakban: Üzemeltető) által https://wekkeranita.hu, a továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásai igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi (a továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó a Weboldal bármely szolgáltatásának használatát megkezdi, elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Az Üzemeltető bármikor jogosult a Felhasználási feltételek módosítására. A módosításról a Weboldal nyitóoldalán közzétett rövid felhívásban tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételek módosítását.

1.) A Weboldalon található tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll a 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint, és előzetes írásbeli engedély nélkül semmilyen formában nem használható fel. Az oldalon található összes tartalom utánközlése csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével, a forrás aktív linkkel történő megjelölésével lehetséges. A Weboldal bármely tartalmának megváltoztatása, engedély nélküli utánközlése, bevételszerző tevékenységre való felhasználása jogellenes. A Weboldal egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja.

2.) Amennyiben bármely természetes vagy jogi személy a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag az Üzemeltetővel való megállapodás (pl. banner-csere, vagy hirdetési, illetve együttműködési kampány) alapján jogosult megtenni.

 

3.) Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A Weboldalon mások által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek is találhatók. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk elérhető weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, és azok tartalmát nem ellenőrzi.

 

4.) A Weboldal tartalma tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető nem felel, ugyanakkor törekszik a Weboldalon található információk folyamatos frissítésére. A Weboldalon megjelenő információk és adatok saját célú felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére történhet.

 

5.) A Felhasználó az általa használt szoftver- és hardvereszközök aktualitásáért és alkalmasságáért önmaga felel.

 

6.) A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal működését, vagy az azon kínált szolgáltatások működését veszélyezteti, zavarja vagy lehetetlenné teszi, valamint tilos hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére nem jogosult.

 

7.) Minden Felhasználó jogosult a gyaníthatóan törvénybe ütközően közzétett tartalmakat Üzemeltetőnek jelenteni. Üzemeltető ezt követően a lehető leggyorsabban reagál, és amennyiben szükséges, szerkeszti vagy törli a jelentett tartalmat.

 

8.) E-mail címe megadásával a Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére az Üzemeltető elektronikus üzeneteket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. A további megadott adatok kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.

 

Budapest, 2015. március

 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az anitawekker.eu weboldal Üzemeltetője, Wekker Anita (székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 30/A, adószáma:66850586-1-43, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-80878342), szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt figyelmet fordít felhasználói személyes adatainak védelmére. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvek

1.
Az Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban adatvédelmi törvény);

– 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2.
Az Üzemeltető oldalainak megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükség lehet személyes adatok megadására. Üzemeltető a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára a törvényben és az ÁSZF-ben meghatározott eseteken kívül nem adja ki.

3.
Az Üzemeltető személyes adatot csak az érintett felhatalmazása alapján kezel. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásrészeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

4.
Az Üzemeltető személyes adatot csak a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezel. Csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesítése céljából kezel személyes adatokat. Kizárólag olyan esetben végez adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatok felvétele és kezelése törvényes. Üzemeltető a kezelt adatok pontosságára, teljességére és időszerűségére különös figyelmet szentel. A személyes adatokat oly módon tárolja, hogy az érintetteket csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.1 Adatkezelési célok

Üzemeltető a Felhasználó alábbiakban meghatározott adatait kezelheti az Elektronikus Hírközlési törvény 154.§-a alapján:

4.1.1. A Megrendelőt azonosító személyes adatok

Üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatásokra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából Megrendelő alábbi, azonosításhoz szükséges személyes adatait kezelheti:

a) a megrendelő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;

b) természetes személy megrendelő esetén születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága;
c) nem természetes személy megrendelő esetén cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint bankszámlaszáma;

d) ha a megrendelő és a számlafizető személye egymástól eltér, abban az esetben a számlafizető a)-c)pontban meghatározott adatai;

e) ha az egyéni megrendelő életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, a természetes személy megrendelő törvényes képviselőjének a)-b)pontban meghatározott adatai.

4.1.2. Üzemeltető a szolgáltatási díjak számlázása érdekében a Megrendelő alábbi személyes adatait kezeli:
a) neve;
b) számlázási címe;
c) az igénybevett szolgáltatás;
d) a választott fizetési mód;
e) a választott fizetési periódus;
f) pénzintézeten keresztül fizetés esetén a Megrendelő bankszámlaszáma;
g) a Megrendelőnek nyújtott kedvezmények, hűségnyilatkozat;
h) a Szolgáltatás megkezdésének, igénybevételének időpontja
i) a Szolgáltatás igénybevételének időtartama;
j) tartozás hátrahagyása esetén a felmondás eseményei.

4.1.3. A Megrendelő kifejezett hozzájárulása, vagy kérése alapján Üzemeltető jogosult a Megrendelő más személyes adatainak a rögzítésére, amelyek megkönnyíthetik a vele való kapcsolattartást, illetőleg Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételét (pl. telefonszám, faxszám, e-mail cím).

4.2 Az adatkezelés módja

A Megrendelő a megrendeléshez kapcsolódó formanyomtatványon/űrlapon nyilatkozik adatainak kezeléséről. A szolgáltatási szerződés megkötésekor a Megrendelőt kifejezetten és egyértelműen tájékoztatni kell:

a) arról, hogy az Üzemeltető mely személyes adatait kezeli

b) arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben, mely szolgáltatóknak, szerveknek adhatók át

c) milyen jogorvoslati lehetősége van a Megrendelőnek;

d) az adatkezelés és feldolgozás helyéről.

Ha a felek között szerződés születik, a Megrendelő adatai az általános szabályok szerinti ideig kezelhetők az Üzemeltető által. Amennyiben az Üzemeltető a szerződéskötést megtagadja, a Megrendelő adatait nyilvántartásából törli, kivéve, amennyiben az másképpen nyilatkozott.
A Megrendelő adatai csak akkor használhatók közvetlen üzletszerzés, tudományos, közvélemény- vagy piackutatás céljára, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen kifejezetten hozzájárult.

4.3. Az adatok szolgáltató általi tárolásának időtartama

4.3.1. A 4.1.1 a)-e) pont szerinti adatokat az Üzemeltető a szerződés megszűnéséig illetve azt követő 3 évig kezeli.

Az Üzemeltető az alábbiakban meghatározott adatokat 3 évig kezeli:

a) a szolgáltatás típusa;

b) díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok;

c) tartozás hátrahagyása esetén a szerződés felmondásának eseményei.

4.3.2. A Megrendelő hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Megrendelő személyes adatait az Üzemeltető az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

4.4. A megrendelői adatok továbbításának esetei

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4.4.1. A Megrendelő hozzájárulásától függő adattovábbítás

Üzemeltető
a) saját üzletszerzési céljából, ügynököknek, értékesítőknek, illetőleg

b) tudományos, közvélemény-vagy piackutatás, céljából csak a Megrendelő beleegyezésével adhatja tovább a Megrendelő általa kezelt adatait. A Megrendelő e hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül módosíthatja, vagy visszavonhatja.

4.4.2. A Megrendelő hozzájárulásától független adattovábbítás

Az Üzemeltető által kezelt adatok átadhatók

a) a Domainregisztrációs Szabályzat előírásainak megfelelően;

b) azoknak, akik az Üzemeltető megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik;

c) a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

A jogszabályi kötelezettségnél fogva az Üzemeltető átadhatja a megrendelői adatokat:

a) a nemzetbiztonság,

b) a honvédelem és a közbiztonság védelme,

c) a közvádas bűncselekmények, valamint

d) az Elektronikus Hírközlési rendszer jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának üldözése, bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése ügyében, kivizsgálás céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak, PSZÁF-nek, valamint a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak; A megrendelői adatokat a fentiek szerint átvevőket az Üzemeltetővel azonos titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

5.
Az Üzemeltető korlátozás nélkül használható, az összes szolgáltatására vonatkozó általános és egységes személyazonosító jelet nem használ. Az egyes adatkezeléseit csak akkor kapcsolja össze, ha ahhoz az érintett előzetesen, kifejezetten hozzájárult.

6.
Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi az Üzemeltetőt, a hatóság részére személyes adatot csak olyan körben és mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza.

7.
Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

8.
Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

9.
Az Üzemeltető az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

10.
Az Üzemeltető informatikai rendszere védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, a számítógépvírusok és a számítógépes betörések ellen.

Jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek

11.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

12.
Az érintett kérelmére az Üzemeltető, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

13.
Az Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

14.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

15.
Az Üzemeltető – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

16.
Az Üzemeltető az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

17.
Az Üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

18.
Amennyiben az Üzemeltető személyes adatok kezelésével kapcsolatos politikájával kapcsolatosan további kérdése van, kérem, keressen fel a következő elérhetőségeken:

Adatkezelő nyilvántartási száma: NAIH-xxxxxx

19.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1- 391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

 

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Hozzászólások

hozzászólás


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .